سومین کنگره و نمایشگاه ایران بایو

با افتخار منتظر دیدارتان در غرفه شرکت ایلیا پتروفارمد پارسا در روزهای 17 تا 19 خرداد هستیم

هتل المپیک تهران

سالن B 107, 108